Ses andau – Elena Ledda, testo in sardo

RedazioneTesti

, , 2018

Ses andau
e ita arrogu est abarrau a mei
de cuddu mundu chi fias
imoi a mei

Ses andau
e aundi s'est torrau a firmai de bolai
custu pruini chi fais
sei sei innoi

Naraddu si mi bis
a festa bistia
aintr''e cussas nuis
circhendi a tui, a tui

Ses andau
e atesu in cali logu ses, naramì
ddui lompit cust' anninnia
po tui, po tui

Is bombas a stracìa
no cìtint ancoras
ma sighint a sonai
strobbendi a tui, a mei,
a tui, a mei