Malasorti - S'Ardicity

S’Ardicity – Malasorti

Redazione Testi

I testi tratti da “S’Ardicity” pubblicato da S’Ard Music nel 2018

Ascolta

Labai

Sonus de tellas
Coras deretas
Perdas e caronas
Retzas e pitziallas
Gatus e macìcius
Cunillus e pisitus
Margianis e brabetas

Labai, mai mai
No ndi bogas peis chi no ti movis
No ndi bogas peis chi no ddu acudis
Ses tui

Chi ti ndi pesas ses tui
Chi ti ndi pesas ses tui chi imoi ti fùrrias
Chi ti ndi pesas ses tui chi imoi ddu abarras
Acudis, seu siguru tui ddu acudis
Acudis, seu siguru tui ddu acudis

Sonus de tellas
Coras deretas
Brebus e frastimus
Truncus e matracas
Canis e scarponis
Pitiollus e cadenas
Botus e bullillus
Buidus e fundosus

Chi no dd’ acabu

Lamiera serra s’enna cun cussa lamiera
Catramu poni sa guaina de su catramu

Tinta tinta groga niedda rùbia e trina
Corpus de massa murus chi nd’arruint

E si torrat a assetiai
Ludu perda arena e ferru
Est aici chi si fait
Sètiu gana a bellu a bellu
Cavalletus arruinaus
Arregiolas e matoni
Tubus trotus e stampaus
Lollas pratzas e giarroni
Chi no dd’acabu

E si torrat a assetiai
Ludu perda arena e ferru
Est aici chi si fait
Sètiu gana a bellu a bellu
Inferriadas e bullonis
Tzimineras e brochetus
Aturendi babu e mama
Fillus bonus abetendi

Mala manera

De sa buca ndi essint sonus bàscius chi mi parint
Schilius scrillitus suncutzus meulus e pioncus

Chistiona prus a forti poita no cumprendu
Tzèrria cun manera poita no ti intendu

Mala manera su chi naras
Depit essi de manera

Parit chi no portas dentis candu naras
Mi ddu naras oh mi ddu naras
M’acostu a ti ascurtai ma mi parit ndi essit pagu sonu
Bàsciu asciutau sulidu citiu citiu

Chistiona prus a forti poita no cumprendu
Srùbia prus a fort poita no ti intendu
Mala manera su chi naras
depit essi de manera

Chistiona prus a forti poita no cumprendu
Srùbia prus a fort poita no ti intendu
Tzerria cun manera poita no cumprendu
Chistiona prus a forti poita no ti intendu

Celu de biri

Bentu de susu fridu scràbionat
Bentu de bàsciu spàniat arena
S’unu peus de s’atru

Incarrerant tallus de nuis
Chi pascint a totu mengianu
In custu celu, celu de biri

Currentis chi aparixant
Stiròngiant e unfrant
Imbentendi
Cursas in tundu chi in d-unu sigundu spantosu

Assimbillant a sa spuma de su lati
Chi ndi bessit cand’est ancora callenti
Imbentendi
Cursas in tundu chi in ddu unu sigundu spantosu

Sciu innui

Sciu innui puntai su didu
Innui puntai su didu
Sciu innui potzu arribai
Sciu innui potzu sceddai

Fintzas a candu sa gana mi abastat

Sciu innui seu innui imoi mi agatu
Innui ddu est su bonu
Innui ddu est su malu
Sciu innui est
Sciu innui potzu sceddai

Potzu sceddai, potzu arribai, eremigus scinigai
Potzu abarrai, potzu agatai, dònnia cosa m’apu a pigai

Sciu innui agatai
Sciu innui arribai
Sciu innui sceddai

Su fogu

Domandai chi at fatu su fogu prus mannu
In cussas biddas piticas e spèrdias
Unu lampu ti calit e fogu ti abruxit
In cussa pratza innui ti currint po is trempas

Fogu fogaroni allui alluint imoi
Fogu fogaroni abruxa imoi

Domandai cantu est frassu su fogu chi tenit
In cussas tupas in mes’e trèulas
Labai cantu est lèbiu su cinixu chi si bolat
Arratza de làstima su chi furiat no torrat

Studa studadì asseliadi imoi
Callenta callentamì is manus imoi

Pregontai a su bèciu chi ananti e su fogu stentat
Ita ndi pigat candu ddu castiat

Pampas allirgas e braxas arrùbias
Acullint e sanant a bellu ti imprassant

Tropu po mei

In d-unu arrisu fintzas a su prantu
In d-una noti fintzas a su mengianu
Lassendi cussu chi m’arregordu
ddu aguantu fintzas de tandu
Càstia cumenti ddu aguantu

Poita est bellu su chi tengu
Poita est mannu su chi tengu

Arriciu chentz’e domandai nudda

Tropu po mei
Est tropu po mei
Su chi aciapu

Chini est prenu e chini est buidu
Parit bellu e beru cumandendi

Sgavendi e marrendi su pillu de sa perda
Lassendi e perdendi su chi m’est arregordu

A marolla imoi ddu aguantu,
A marolla fintzas de tandu imoi ddu aguantu
Amarolla imoi de tandu, imoi ddu aguantu
Fintzas de tandu, imoi ddu aguantu

Candu bolis

ti apu arrimau e ti agatu a bellu puntu
Abi est chi furiast?

Abi est chi furiast, innui est chi furiast?

Candu bolis innui ti agatas
In dònnia logu candu bolis
Candu bolis innui ti agatas
In dònnia logu candu bolis

Ti apu abetau a palas de cussu
Tretu chi a innantis pigat a manca
A lestru incrutzat
Innui sa bia incumintzat

S’intruxu

S’intruxu si nci papat totu su chi bidi
Ossus e carognas pegus e pudèscius

S’intruxu imoi ndi calat apitillat sa peddi
Mirai innui si ponit, mirai cumenti abarrat

Arrasigat e sprupat
E totu ndi torrat a nudda
A nudda ndi torrat

S’intruxu tenit fàmini labai cumenti limpiat
No lassat prus nudda e a lestru si nci bolat

S’intruxu innui s’agatat nemus ddu scidi
Bai e circa innui si crocat
Bai e circa de innui nd’arribat

Is barras no acudint is barras
Arrastus no lassat arrastus e totu ndi torrat

Est a tzugu spullitu
Bicu chi segat
Est a ogus allutus
Fretu de Deus

Agoa

Agoa
Si frusiat agoa
Si asseliat agoa
Si pigat agoa
Si apostat agoa
Agoa
Atumbat agoa
S’atòbiat agoa
Aciapat agoa
Cuillat agoa
Agoa
Murigat agoa
Lassat agoa
Spoddiat agoa
Sciollit agoa
Agoa
Callat, cuillat, cullunat

Fueddu po fueddu, sètiu po sètiu
S’unu po s’atru, acudit e arrangiat
Fueddu po fueddu, sètiu po sètiu
Cumenti picigat biis ca s’assetiat
Fueddu po fueddu, sètiu po sètiu
Mai mai ti lassat e su chi ti torrat
Fueddu po fueddu, dìciu po dìciu
Si frimat in fundu no ti perdast

Agoa
Scudit, abrincat, insetat, arrangiat

Mitza po mitza, tzèrriu po tzèrriu
Cumenti ti trogas a trass’e unu tzàpulu
Fueddu po fueddu, tzèrriu tzèrriendi
Arrocas de litras mannas e tostadas
Fueddu po fueddu, bis ca s’acotzat
Bis ca s’atumbat, beni si ponit
Fueddu prus fueddu, chitzi ti arribat
A lestru ti cassat, chi mai ti apostas