Lantias, Lantias – Elena Ledda, testo in sardo

Daniela Schirru lyrics, testi

Lantias

Lantias, Elena Ledda, 2018

Ses benendi Efis miu
a portai saludi e trigu
a sanai dònnia pipiu
e de mari custu sprigu
E si benis cun Giocundu
fillu de bentu e tirias
paxi e istima in custu mundu
ant a binci is timorias
Si a bistiri de ispigas
bellu ti sighit Sidoru
sa pedra fùrrias a oru
amparendi a soli e terra
si ndi ‘ogas dònnia gherra
dònnia turmentu ndi pigas

Non ci avvaliamo di pubblicità, banner o pop up. Vorremmo provare a farne a meno.

Quindi la nostra forza sei tu e la tua passione. Contribuisci a far crescere questo progetto.

Te ne saremo infinitamente grati, e potrai sentirti protagonista di Sa Scena Sarda quanto noi!